Ochrona know-how kobiet biznesu
Polecane Przedsiębiorczość Super babka radzi

Ochrona know-how kobiet biznesu

Jak kobiety powinny chronić prawnie swoje know-how (know-how w prawie i sposoby ochrony). Czym jest know-how i jakie są prawne sposoby jego ochrony?

Jak kobiety powinny chronić prawnie swoje know-how (know-how w prawie i sposoby ochrony)

Poprawa sytuacji na polskim rynku pracy pozwala dziś nie tylko szybciej znaleźć zatrudnienie, ale i  zachęca do opracowania własnego biznesplanu i założenia działalności. Potwierdza to szereg badań i statystyk zachowań polskiego społeczeństwa, które z roku na rok (około 80% Polaków) wyraża przekonanie do kształtowania swojej kariery zawodowej poprzez założenie własnej firmy. Świadczy to o zmianie podejścia Polaków do przedsiębiorczości na bardziej samodzielne i kreatywne. Zmiana podyktowana jest głównie tzw. motywacją pozytywną, polegającą na dostrzeżeniu możliwości i szans zawodowych w najbliższym otoczeniu.

Kierowanie się motywacjami pozytywnymi deklaruje blisko 70% społeczeństwa polskiego, zwłaszcza kobiety. Potwierdza to fakt, że obecnie kobiety kierują czterema na dziesięć przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w Polsce. Ich motywacjami były ambicje, spróbowanie swoich sił w biznesie  oraz chęć rozwijania  pasji i zainteresowań. Jednakże w dzisiejszych czasach, kiedy poziom rozwoju gospodarczego i liczba przedsiębiorców na rynku stale rosną, osiągnięcie sukcesu i wypracowanie pozycji dominującej nad konkurencją stanowi nie lada wyzwanie. Często o byciu liderem w danym regionie, w sektorze lub w danej gałęzi gospodarczej decydują aktywa firmy. Wiedza i szeroko pojęte zasoby informacji, mają zastosowanie w prowadzeniu działalności. Zdobywane przez lata praktyki, wytworzone strategie, techniki czy procedury stanowią wartość rynkową firmy i składają się na aktywa niematerialne przedsiębiorstwa, czyli know-how.

Czym jest know-how i jakie są prawne sposoby jego ochrony?

W przepisach polskiego prawa nie ma jednoznacznej definicji know-how. Pewnych wyjaśnień  znaczenia tego terminu upatruje się w przepisach podatkowych, które wskazują, że know-how to udokumentowana wiedza (informacje), nadające się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej.
To także ogół informacji zdobytych dzięki doświadczeniu w wymienionych wyżej dziedzinach (art. 5a ust. 34 lit. c oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z kolei wyczerpującą definicję zawiera prawo unijne (art. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii). W jego rozumieniu którego know-how oznacza „pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, i
  • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności”.

W praktyce know-how stanowi wartość strategiczną firmy i odgrywa istotną rolę w dążeniu do biznesowego sukcesu. Przede wszystkim, odpowiednie wykorzystanie informacji, umiejętności, opracowanych metod, technik, wzorów czy wyników badań pozwala przedsiębiorcy wyróżnić się  na rynku, zdobyć przewagę nad konkurencją, a także zmaksymalizować zyski, ograniczyć straty, zoptymalizować proces produkcji, a nawet zaoferować innowacyjne i unikalne towary i usługi. Dla wielu pojęcie know-how jest równoznaczne z tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak nie należy używać zamiennie tych terminów. Zasadniczo, o ile know-how jest tajemnicą przedsiębiorstwa, o tyle tajemnica przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza know-how. W świetle prawa know-how jest pojęciem węższym, jednak regulują go te same przepisy prawa co te, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa. A zatem, zważywszy na to jak ważnym elementem dla firmy jest know-how, kobiety biznesu powinny podjąć działania na rzecz zachowania poufności informacji.

Ochrona know-how 2

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować zasoby wiedzy w firmie, a następnie dostosować zabezpieczenia i wdrożyć procedury ochrony informacji. Ma to na celu rozpoznanie jak odbywa się obrót informacji w przedsiębiorstwie i jakich podmiotów dotyczy. Brak precyzyjnych środków ochrony informacji w codziennych relacjach pomiędzy pracownikami, klientami czy kontrahentami może doprowadzić do ujawnienia, przekazania lub wykorzystania bardzo ważnych dla firmy danych czy dokumentów. Aby temu zapobiec i w przyszłości móc egzekwować poniesienie konsekwencji za upublicznienie lub wykorzystanie informacji, właściciele firm powinni zadbać o wprowadzenie umów i klauzul o zachowaniu poufności. Taka umowa jest skutecznym środkiem ochrony know-how. Zwłaszcza gdy obrót informacji dotyczy baz danych (np. klientów, pracowników), procedur zarządzania firmą, strategii przedsiębiorstwa, wzorów dokumentów, receptur i metod produkcji towarów, oznakowania produktów, technik sprzedaży i innych. Ważne, aby w umowach lub klauzulach o zachowaniu poufności, szczegółowo wskazać jakie informacje będą poddane ochronie i jakie konsekwencje (np. kary umowne) przewiduje się za ich ujawnienie.

Należy również podkreślić, że w procesie dokonywania transakcji czy uzgadniania kontraktu o współpracy, przedstawienie umowy o zachowaniu poufności możliwe jest na każdym etapie i może obejmować różne zasoby danych. Przykładem może być sprzedaż praw do wytwarzania danego produktu, które to prawa stanowią know-how sprzedającego – wówczas zaleca się już na etapie negocjacji z kontrahentami podpisanie z nimi umowy o zachowaniu poufności. Zawarcie takiej umowy chroni sprzedającego i nakłada na kontrahentów obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie negocjacji, bez względu na to czy dojdzie do zakupu praw czy nie (art. 72 § 1  Kodeksu Cywilnego). Zobowiązanie do zachowania poufności, obok umów czy klauzul, może być zawarte również w kontraktach outsourcingowych. Jest to narzędzie stosowane np., do wspólnej realizacji projektu, gdzie odpowiednio sformułowane ustalenia kontraktu zobowiązują podmiot zewnętrzny do zachowania poufności i zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa informacji przekazanych przez zleceniodawcę.

Z kolei obok powyższych, kobiety-przedsiębiorczynie powinny pamiętać również o zobowiązaniu pracowników do zachowania tajemnicy firmy najlepiej w trakcie zawierania umowy o współpracy (umowy o pracę, umowy cywilnej, umowy o dzieło lub innej). Lub w trakcie trwania stosunku pracy poprzez zawarcie z pracownikiem umowy o zachowaniu poufności czy umowy o zakazie nieuczciwej konkurencji. Przepisy właściwe Kodeksu Pracy zobowiązują pracownika do dbałości o dobro przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zasobów informacji, których udostępnienie mogłoby zaszkodzić pracodawcy (art. 100 i art. 100 § 2 pkt 5 Kodeksu Pracy). Również przy rozwiązaniu umowy pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji do momentu, aż owe informacje przestaną stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i zostaną upublicznione (nowelizacja art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Ochrona know-how 3Zastosowanie przez przedsiębiorcę działań ochrony know-how daje możliwość jego komercjalizacji. Mianowicie, zapewnienie bezpieczeństwa informacji i wiedzy know-how sprawia, że mogą być one udostępnione kontrahentowi na zasadzie udzielenia mu licencji. Oznacza to, że przedsiębiorca upoważnia kontrahenta do korzystania z zasobów informacji będących tajemnicą firmy podpisując z nim stosowną umowę licencyjną, zobowiązującą do zachowania poufności. Raz ujawniona tajemnica firmy przestaje być już tajemnicą, a więc przy zawieraniu umowy licencyjnej przedsiębiorca powinien szczegółowo określić przedmiot i warunki udostępniania informacji. Skuteczną praktyką jest również zawieranie z licencjobiorcą dodatkowego porozumienia. Zabezpieczy ono interes przedsiębiorcy przed możliwym zażądaniem przez kontrahenta ujawnienia pewnych danych, zanim ten zgodzi się na warunki udzielenia licencji. Poprzedzające podpisanie umowy negocjacje regulują właściwe dotyczące zasady tajemnicy negocjacji:

„§ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.
§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści” (Art. 72 *indeks 1 § 1-2 Kodeksu Cywilnego).
Dzięki temu przedsiębiorca chroni zasoby know-how swojej firmy, zarówno na potrzeby negocjacji umowy jak i na wypadek rezygnacji zleceniobiorcy. Niemniej, szczególną uwagę należy zwrócić na treść umowy, którą strony mogą swobodnie ustalić. Do najważniejszych kwestii należą:

  1. a) szczegółowe ustalenie zasobów know-how i zakresu korzystania z nich przez licencjobiorcę (licencja pełna lub ograniczona),
  2. b) wskazanie celu wykorzystania zasobów oraz grup osób, które uzyskają do nich dostęp,
  3. c) określenie czasu obowiązywania licencji,
  4. d) ustalenie wyłączności korzystania z licencji lub możliwości udzielenia sublicencji,
  5. e) ustalenie środków i sposobów zachowania poufności przez licencjobiorcę,
  6. f) możliwe określenie wysokości wynagrodzenia licencjodawcy z tytułu udostępnienia informacji i kary umownej za naruszenie warunków umowy przez licencjobiorcę.

Zaleca się, aby umowa licencyjna dotycząca know-how składała się ze szczegółowych, jasnych ustaleń i zawierana była w formie pisemnej.

Ochrona know-how

Podsumowując, prowadząc działalność gospodarczą warto, aby kobiety-przedsiębiorczynie zwróciły szczególną uwagę na ochronę dóbr niematerialnych takich jak know-how. W praktyce wiedza, doświadczenie, wytworzone strategie czy procedury nie tylko składają się na wartość firmy, ale pozwalają na skuteczne prowadzenie biznesu i budowanie przewagi nad konkurencją. Zasoby informacji traktowane jako know-how powinny być chronione w sposób świadomy i konsekwentny. Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa know-how wewnątrz i na zewnątrz firmy, kobiety biznesu chronią zasoby firmy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów czy bezprawnym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników. Warto więc pamiętać o umowach o zachowaniu poufności, odpowiednich klauzulach i zobowiązaniach do zachowania tajemnicy firmy. W sytuacjach naruszeń mogą stanowić konkretny dowód na drodze postępowania cywilnego lub karnego. Niemniej, aby mieć pewność, że wskazane dokumenty zachowania poufności są odpowiednio sporządzone, warto powierzyć je uwadze doświadczonego prawnika.

 


Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Krzeszewski & Partnerzy

www.krzeszewski.comwww.portalrozwodowy.comwww.portfelprawny.pl

 

Może Cię również zainteresować

Czy „light” to naprawdę „light”?

Ciepła woda w wersji eko

Jak naprawić złamaną klamkę?

Pierwsze Forum Kobiet świadomych

Pierwsze Forum Kobiet świadomych już za nami

SLOW LIFE- ZACZNIJ ŻYĆ UWAŻNIE

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

fotowoltaika Viessmann_MS_06358 - Vitovolt300_Vitocal200-S

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

ŚMIECI – I CO DALEJ?

Pomysł na pokój dziecka – drewniana skrzynka w roli głównej

Jak zaprojektować gościnny dom

Jak zaprojektować gościnny dom

Praktyczne meble ogrodowe

wielkanocne ozdoby

Wielkanocne ozdoby

jak radzic sobie ze stresem

Zapanuj nad stresem

Sprzedaż domu – wymagane dokumenty

Najczęściej powtarzane mity na temat uzdatniania wody

5 oznak twardej wody w kuchni

5 oznak twardej wody w kuchni

Jaki samochód dla kobiety ?

Jaki samochód dla kobiety – duży czy mały? Cz. 1

Czym jest profil zaufany?

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu” swojej przyjaciółce i otrzymaj PREZENT!

Co na ścianę w kuchni?

Sylwetka wakacyjna. Skuteczny plan treningowy

panel fotowoltaika

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

Kiedy możemy pić kranówkę

Projekt domu na zamówienie

Zdrowe grillowanie

Co sprawdzić w systemie grzewczym przed zimą?

znaki zodiaku

Znaki Zodiaku – jaka jesteś?

Mieć ciastko i zjeść ciastko – jak nie przytyć w Święta?

Jak wybrać szkołę jazdy?

Jak wybrać szkołę jazdy

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

Jak udrożnić odpływ zlewozmywaka?

Co jeść między treningami?

sprawdz swoja instalacje 01

Sprawdź swoją instalację grzewczą przed sezonem!

7 powodów, dla których należy serwisować instalację grzewczą w domu

zdrowie z natury 07

Zdrowie z natury

Podłoga od nowa – modne panele winylowe

urlop

Poradnik wakacyjny – na co zwrócić uwagę wybierając sie na urlop?

Jak przechowywać żywność?

Jak przechowywać żywność?

Potrawy z grzybów – szybko i zdrowo

Prezenty i ozdoby z kartonu czyli święta w duchu less waste

Styl Boho we wnętrzach

Styl Boho we wnętrzach

Forum kobiet – Wrocław 2018 r.

Mała łazienka – sprawdzone pomysły

Przyjazny środowisku jak … mieszkaniec Skandynawii!

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

pielęgnacja róż

Wiosenna pielęgnacja róż

sok w kartonie

5 mitów na temat soków w kartonie

Lody mogą być zdrowe

farby bezpieczne dla zdrowia

Jakie farby do wnętrz są bezpieczne dla zdrowia?

Jak kupować materiały budowlane na dom?

Jak kupować materiały budowlane na dom?

6 powodów, dla których warto ogrzewać dom pompą ciepła

Jak urządzić domowe biuro

4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

Długi weekend czas strat! Poznaj 4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

dbałość o skórę włosy

Innowacja w dbałości o skórę, włosy i paznokcie prosto z Zachodu – Kwas Hialuronowy do picia.

walentynki jak i gdzie spedzic

Walentynki – jak i gdzie spędzić dzień zakochanych

Dlaczego warto jeść śniadanie?

Dlaczego warto jeść śniadania?

Olejek arganowy

Olejek arganowy i jego właściwości oraz zastosowanie

na ukąszenia

Zielona apteczka => Na ukąszenia

Wymiana tradycyjnego kotła na kocioł kondensacyjny – 4 rzeczy, o których warto wiedzieć

praktyczna łazienka

Praktyczna łazienka

rozwód 3

Rozwód, czy może przebiec bezboleśnie?

klimatyzacja 02

Ciepło, cieplej… – włącz klimatyzację!

kompostownik

Kompostownik – od czego zacząć ?

twarda woda

Wpływ twardej wody na włosy

Pomidor - bogate źródło witamin

Pomidor – bogate źródło witamin i składników odżywczych

ziemniaki

Ziemniaki – jeść czy nie jeść

Sześć sposobów na twardą wodę w mieszkaniu

akcenty marki Apart

Modowe akcenty marki Apart pod choinką

smog

Jak smog wpływa na włosy?

Wegańskie Boże Narodzenie

podróż samolotem przepisy

Jak spakować się na tygodniowe wakacje do bagażu podręcznego

OZE – skuteczny sposób na walkę ze smogiem

Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest korzystniejsze niż grzejniki?

wianek Bożonarodzeniowy

Wianek Bożonarodzeniowy wykonany metodą wicia

Designerskie kotły kondensacyjne – innowacyjne ogrzewanie domu

Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Program „EKOSYSTEM Twojego domu” zamów i otrzymaj PREZENT!

odpornosc2

Odporność podstawą naszego zdrowia

spokój

Spokój jako najwyższy poziom szczęścia

5 ciekawych książek dla miłośniczek przyrody!

03 oszczedzanie wody

6 sposobów na oszczędzanie wody

mój zdrowy dom

II edycja Forum Kobiet „Mój Zdrowy Dom” już za nami!

Jak pielęgnować świeżo wylany beton w upalne dni?

Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Viessmann oraz Portal Superbabka.pl Partnerami 4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

czyste powietrze

Szybciej, prościej, przez internet! Zmiany w programie Czyste Powietrze

Odpocznij

Odpocznij i ciesz się chwilą

Na cenzurowanym- FAST FASHION

Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

Oddychanie już nie jest zdrowe! Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

Ściana z cegły we wnętrzu

Jak pomóc dziecku w rozstaniu wakacyjnym?

Jak pomóc dziecku w rozstaniu z rodzicami podczas wakacji?

zdrowy uśmiech

Przyszła mamo, nie bój się dentysty!

fair trade 2

Bawełna fair trade – kupuj odpowiedzialnie

Regeneracja skóry po lecie. Pytamy eksperta, jakie zabiegi warto wykonać jesienią!

odpuszczanie 2

Odpuszczanie – najtrudniejsza z życiowych lekcji

Ogrzewanie z pompą ciepła bez tajemnic, czyli wiedza przydatna dla laika

Formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę

sezon na truskawki

Jak wykorzystać sezon na truskawki?

zabezpieczenie okien przed smogiem

Przeciwsmogowe zabezpieczenie okien

Program Czyste Powietrze, czyli dofinansowanie na termomodernizację domu

Dlaczego skóra jest sucha?

Twoja skóra nie lubi twardej wody

Zdrowe mleko

Zdrowe mleko w dobrym opakowaniu – bezpieczne dla całej rodziny

Ślub - poradnik

Ślub – poradnik i check-lista

Trend jesieni- OVERSIZE

morsowanie superbabka.pl

Morsowanie. Morsem być – zalety lodowatych kąpieli.

profil zaufany

Jak założyć profil zaufany?

Kupno samochodu sprowadzonego z Niemiec

Kupno samochodu sprowadzonego z Niemiec – zwróćcie uwagę na tablice

Pielęgnacja zero waste – szczotkowanie ciała

białko w diecie

Białko w diecie wegetariańskiej

Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw?

Jaki samochód dla kobiety – duży czy mały? Cz. 2

Wigilijne menu

Wigilijne menu

Dom jaśnie oświetlony

Sposoby na nowoczesną łazienkę

Wpływ smogu na zdrowie naszych dzieci

termy

Termy nie tylko dla ciała. Alternatywna i naturalna energia z głębi ziemi.

jak przygotować się do świąt?

Jak przygotować się do świąt i nie zwariować?

ekologiczne sprzatanie

Ekologiczne metody na sprzątanie

Światowy Dzień Serca

30 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca

Jaka powinna być kobieta sukcesu?

ekonawóz 01

Ekologiczny nawóz – jakie to proste !

Piernikowy zawrót głowy

Piernikowy zawrót głowy

superpies

Czy mieszka z Tobą SUPERPIES?

Jak wybrać kolor farby do salonu czy sypialni?

Superbabka rules

Superbabka rules

Szczęśliwą się bywa. Barbara Stuhr

smog

Smog i jego negatywny wpływ na zdrowie dzieci

Jak wybrać oczyszczacz powietrza do domu?

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Forum Świadomych Kobiet

Forum Świadomych Kobiet

Jak skutecznie zadbać o ciało wiosną?

Zdrowe zakupy – jak nie dać się zwariować

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Second hand – sposób na smart shopping

Weronika Nowakowska kończy karierę sportową

4 sprawdzone sposoby na jesienną chandrę

Dokąd na wakacje jesienią? Pięć propozycji dla odważnych dziewczyn

Jak chronić Ziemię

Jak chronić Ziemię? Oto najbardziej szalone pomysły

Zdrowa dieta, od czego zacząć

podróż samolotem przepisy

Poradnik wakacyjny podróżującego samolotem

Dieta bezglutenowa – moda, czy konieczność?

trendalarm

Trend alarm – kolor szary

Smog jest coraz częściej przyczyną raka

VIESSMANN_Visual14_0126_Abdunkler

Bezpieczna Ekipa

Jak prać ekonomicznie i mądrze?

Zakładam swoją firmę 1

Zakładam swoją firmę. Na co uważać? Co powinnam zrobić?

czas na zmianę

„Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni” – Tony Robbins

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog.

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog

Sesja świąteczna

Sesja świąteczna inna niż wszystkie

o zdrowych domach

Natasza Kotarska z architektem Przemysławem Rogulą o zdrowych domach