Ochrona know-how kobiet biznesu
Polecane Przedsiębiorczość Super babka radzi

Ochrona know-how kobiet biznesu

Jak kobiety powinny chronić prawnie swoje know-how (know-how w prawie i sposoby ochrony). Czym jest know-how i jakie są prawne sposoby jego ochrony?

Jak kobiety powinny chronić prawnie swoje know-how (know-how w prawie i sposoby ochrony)

Poprawa sytuacji na polskim rynku pracy pozwala dziś nie tylko szybciej znaleźć zatrudnienie, ale i  zachęca do opracowania własnego biznesplanu i założenia działalności. Potwierdza to szereg badań i statystyk zachowań polskiego społeczeństwa, które z roku na rok (około 80% Polaków) wyraża przekonanie do kształtowania swojej kariery zawodowej poprzez założenie własnej firmy. Świadczy to o zmianie podejścia Polaków do przedsiębiorczości na bardziej samodzielne i kreatywne. Zmiana podyktowana jest głównie tzw. motywacją pozytywną, polegającą na dostrzeżeniu możliwości i szans zawodowych w najbliższym otoczeniu.

Kierowanie się motywacjami pozytywnymi deklaruje blisko 70% społeczeństwa polskiego, zwłaszcza kobiety. Potwierdza to fakt, że obecnie kobiety kierują czterema na dziesięć przedsiębiorstwami zarejestrowanymi w Polsce. Ich motywacjami były ambicje, spróbowanie swoich sił w biznesie  oraz chęć rozwijania  pasji i zainteresowań. Jednakże w dzisiejszych czasach, kiedy poziom rozwoju gospodarczego i liczba przedsiębiorców na rynku stale rosną, osiągnięcie sukcesu i wypracowanie pozycji dominującej nad konkurencją stanowi nie lada wyzwanie. Często o byciu liderem w danym regionie, w sektorze lub w danej gałęzi gospodarczej decydują aktywa firmy. Wiedza i szeroko pojęte zasoby informacji, mają zastosowanie w prowadzeniu działalności. Zdobywane przez lata praktyki, wytworzone strategie, techniki czy procedury stanowią wartość rynkową firmy i składają się na aktywa niematerialne przedsiębiorstwa, czyli know-how.

Czym jest know-how i jakie są prawne sposoby jego ochrony?

W przepisach polskiego prawa nie ma jednoznacznej definicji know-how. Pewnych wyjaśnień  znaczenia tego terminu upatruje się w przepisach podatkowych, które wskazują, że know-how to udokumentowana wiedza (informacje), nadające się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej.
To także ogół informacji zdobytych dzięki doświadczeniu w wymienionych wyżej dziedzinach (art. 5a ust. 34 lit. c oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z kolei wyczerpującą definicję zawiera prawo unijne (art. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii). W jego rozumieniu którego know-how oznacza „pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, i
  • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności”.

W praktyce know-how stanowi wartość strategiczną firmy i odgrywa istotną rolę w dążeniu do biznesowego sukcesu. Przede wszystkim, odpowiednie wykorzystanie informacji, umiejętności, opracowanych metod, technik, wzorów czy wyników badań pozwala przedsiębiorcy wyróżnić się  na rynku, zdobyć przewagę nad konkurencją, a także zmaksymalizować zyski, ograniczyć straty, zoptymalizować proces produkcji, a nawet zaoferować innowacyjne i unikalne towary i usługi. Dla wielu pojęcie know-how jest równoznaczne z tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak nie należy używać zamiennie tych terminów. Zasadniczo, o ile know-how jest tajemnicą przedsiębiorstwa, o tyle tajemnica przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza know-how. W świetle prawa know-how jest pojęciem węższym, jednak regulują go te same przepisy prawa co te, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa. A zatem, zważywszy na to jak ważnym elementem dla firmy jest know-how, kobiety biznesu powinny podjąć działania na rzecz zachowania poufności informacji.

Ochrona know-how 2

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować zasoby wiedzy w firmie, a następnie dostosować zabezpieczenia i wdrożyć procedury ochrony informacji. Ma to na celu rozpoznanie jak odbywa się obrót informacji w przedsiębiorstwie i jakich podmiotów dotyczy. Brak precyzyjnych środków ochrony informacji w codziennych relacjach pomiędzy pracownikami, klientami czy kontrahentami może doprowadzić do ujawnienia, przekazania lub wykorzystania bardzo ważnych dla firmy danych czy dokumentów. Aby temu zapobiec i w przyszłości móc egzekwować poniesienie konsekwencji za upublicznienie lub wykorzystanie informacji, właściciele firm powinni zadbać o wprowadzenie umów i klauzul o zachowaniu poufności. Taka umowa jest skutecznym środkiem ochrony know-how. Zwłaszcza gdy obrót informacji dotyczy baz danych (np. klientów, pracowników), procedur zarządzania firmą, strategii przedsiębiorstwa, wzorów dokumentów, receptur i metod produkcji towarów, oznakowania produktów, technik sprzedaży i innych. Ważne, aby w umowach lub klauzulach o zachowaniu poufności, szczegółowo wskazać jakie informacje będą poddane ochronie i jakie konsekwencje (np. kary umowne) przewiduje się za ich ujawnienie.

Należy również podkreślić, że w procesie dokonywania transakcji czy uzgadniania kontraktu o współpracy, przedstawienie umowy o zachowaniu poufności możliwe jest na każdym etapie i może obejmować różne zasoby danych. Przykładem może być sprzedaż praw do wytwarzania danego produktu, które to prawa stanowią know-how sprzedającego – wówczas zaleca się już na etapie negocjacji z kontrahentami podpisanie z nimi umowy o zachowaniu poufności. Zawarcie takiej umowy chroni sprzedającego i nakłada na kontrahentów obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie negocjacji, bez względu na to czy dojdzie do zakupu praw czy nie (art. 72 § 1  Kodeksu Cywilnego). Zobowiązanie do zachowania poufności, obok umów czy klauzul, może być zawarte również w kontraktach outsourcingowych. Jest to narzędzie stosowane np., do wspólnej realizacji projektu, gdzie odpowiednio sformułowane ustalenia kontraktu zobowiązują podmiot zewnętrzny do zachowania poufności i zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa informacji przekazanych przez zleceniodawcę.

Z kolei obok powyższych, kobiety-przedsiębiorczynie powinny pamiętać również o zobowiązaniu pracowników do zachowania tajemnicy firmy najlepiej w trakcie zawierania umowy o współpracy (umowy o pracę, umowy cywilnej, umowy o dzieło lub innej). Lub w trakcie trwania stosunku pracy poprzez zawarcie z pracownikiem umowy o zachowaniu poufności czy umowy o zakazie nieuczciwej konkurencji. Przepisy właściwe Kodeksu Pracy zobowiązują pracownika do dbałości o dobro przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zasobów informacji, których udostępnienie mogłoby zaszkodzić pracodawcy (art. 100 i art. 100 § 2 pkt 5 Kodeksu Pracy). Również przy rozwiązaniu umowy pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji do momentu, aż owe informacje przestaną stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i zostaną upublicznione (nowelizacja art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Ochrona know-how 3Zastosowanie przez przedsiębiorcę działań ochrony know-how daje możliwość jego komercjalizacji. Mianowicie, zapewnienie bezpieczeństwa informacji i wiedzy know-how sprawia, że mogą być one udostępnione kontrahentowi na zasadzie udzielenia mu licencji. Oznacza to, że przedsiębiorca upoważnia kontrahenta do korzystania z zasobów informacji będących tajemnicą firmy podpisując z nim stosowną umowę licencyjną, zobowiązującą do zachowania poufności. Raz ujawniona tajemnica firmy przestaje być już tajemnicą, a więc przy zawieraniu umowy licencyjnej przedsiębiorca powinien szczegółowo określić przedmiot i warunki udostępniania informacji. Skuteczną praktyką jest również zawieranie z licencjobiorcą dodatkowego porozumienia. Zabezpieczy ono interes przedsiębiorcy przed możliwym zażądaniem przez kontrahenta ujawnienia pewnych danych, zanim ten zgodzi się na warunki udzielenia licencji. Poprzedzające podpisanie umowy negocjacje regulują właściwe dotyczące zasady tajemnicy negocjacji:

„§ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.
§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści” (Art. 72 *indeks 1 § 1-2 Kodeksu Cywilnego).
Dzięki temu przedsiębiorca chroni zasoby know-how swojej firmy, zarówno na potrzeby negocjacji umowy jak i na wypadek rezygnacji zleceniobiorcy. Niemniej, szczególną uwagę należy zwrócić na treść umowy, którą strony mogą swobodnie ustalić. Do najważniejszych kwestii należą:

  1. a) szczegółowe ustalenie zasobów know-how i zakresu korzystania z nich przez licencjobiorcę (licencja pełna lub ograniczona),
  2. b) wskazanie celu wykorzystania zasobów oraz grup osób, które uzyskają do nich dostęp,
  3. c) określenie czasu obowiązywania licencji,
  4. d) ustalenie wyłączności korzystania z licencji lub możliwości udzielenia sublicencji,
  5. e) ustalenie środków i sposobów zachowania poufności przez licencjobiorcę,
  6. f) możliwe określenie wysokości wynagrodzenia licencjodawcy z tytułu udostępnienia informacji i kary umownej za naruszenie warunków umowy przez licencjobiorcę.

Zaleca się, aby umowa licencyjna dotycząca know-how składała się ze szczegółowych, jasnych ustaleń i zawierana była w formie pisemnej.

Ochrona know-how

Podsumowując, prowadząc działalność gospodarczą warto, aby kobiety-przedsiębiorczynie zwróciły szczególną uwagę na ochronę dóbr niematerialnych takich jak know-how. W praktyce wiedza, doświadczenie, wytworzone strategie czy procedury nie tylko składają się na wartość firmy, ale pozwalają na skuteczne prowadzenie biznesu i budowanie przewagi nad konkurencją. Zasoby informacji traktowane jako know-how powinny być chronione w sposób świadomy i konsekwentny. Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa know-how wewnątrz i na zewnątrz firmy, kobiety biznesu chronią zasoby firmy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów czy bezprawnym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników. Warto więc pamiętać o umowach o zachowaniu poufności, odpowiednich klauzulach i zobowiązaniach do zachowania tajemnicy firmy. W sytuacjach naruszeń mogą stanowić konkretny dowód na drodze postępowania cywilnego lub karnego. Niemniej, aby mieć pewność, że wskazane dokumenty zachowania poufności są odpowiednio sporządzone, warto powierzyć je uwadze doświadczonego prawnika.

 


Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Krzeszewski & Partnerzy

www.krzeszewski.comwww.portalrozwodowy.comwww.portfelprawny.pl

 

Może Cię również zainteresować

termy

Termy nie tylko dla ciała. Alternatywna i naturalna energia z głębi ziemi.

Zdrowe zakupy – jak nie dać się zwariować

Wpływ smogu na zdrowie naszych dzieci

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Piernikowy zawrót głowy

Piernikowy zawrót głowy

Pielęgnacja zero waste – szczotkowanie ciała

Zapraszamy na Dzień Polski podczas targów ISH!

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

Pomidor - bogate źródło witamin

Pomidor – bogate źródło witamin i składników odżywczych

Dom jaśnie oświetlony

wianek Bożonarodzeniowy

Wianek Bożonarodzeniowy wykonany metodą wicia

Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Viessmann oraz Portal Superbabka.pl Partnerami 4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

o zdrowych domach

Natasza Kotarska z architektem Przemysławem Rogulą o zdrowych domach

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

podróż samolotem przepisy

Poradnik wakacyjny podróżującego samolotem

Jak urządzić domowe biuro

Regeneracja skóry po lecie. Pytamy eksperta, jakie zabiegi warto wykonać jesienią!

Dieta bezglutenowa – moda, czy konieczność?

Pomysł na pokój dziecka – drewniana skrzynka w roli głównej

wielkanocne ozdoby

Wielkanocne ozdoby

03 oszczedzanie wody

6 sposobów na oszczędzanie wody

Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest korzystniejsze niż grzejniki?

ekologiczne sprzatanie

Ekologiczne metody na sprzątanie

Jak udrożnić odpływ zlewozmywaka?

sok w kartonie

5 mitów na temat soków w kartonie

Forum kobiet – Wrocław 2018 r.

urlop

Poradnik wakacyjny – na co zwrócić uwagę wybierając sie na urlop?

Kiedy możemy pić kranówkę

Odetchnij… czystym powietrzem

Jak przechowywać żywność?

Jak przechowywać żywność?

zdrowy uśmiech

Przyszła mamo, nie bój się dentysty!

dbałość o skórę włosy

Innowacja w dbałości o skórę, włosy i paznokcie prosto z Zachodu – Kwas Hialuronowy do picia.

Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Program „EKOSYSTEM Twojego domu” zamów i otrzymaj PREZENT!

Program Czyste Powietrze, czyli dofinansowanie na termomodernizację domu

Jak pomóc dziecku w rozstaniu wakacyjnym?

Jak pomóc dziecku w rozstaniu z rodzicami podczas wakacji?

Jak prać ekonomicznie i mądrze?

Co jeść między treningami?

jak radzic sobie ze stresem

Zapanuj nad stresem

smog

Jak smog wpływa na włosy?

4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

Długi weekend czas strat! Poznaj 4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

fair trade 2

Bawełna fair trade – kupuj odpowiedzialnie

Forum Świadomych Kobiet

Forum Świadomych Kobiet

Pierwsze Forum Kobiet świadomych

Pierwsze Forum Kobiet świadomych już za nami

Czym jest profil zaufany?

Praktyczne meble ogrodowe

superpies

Czy mieszka z Tobą SUPERPIES?

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu” swojej przyjaciółce i otrzymaj PREZENT!

Jak wybrać oczyszczacz powietrza do domu?

Zdrowe mleko

Zdrowe mleko w dobrym opakowaniu – bezpieczne dla całej rodziny

Podłoga od nowa – modne panele winylowe

Jak zaprojektować gościnny dom

Jak zaprojektować gościnny dom

OZE – skuteczny sposób na walkę ze smogiem

akcenty marki Apart

Modowe akcenty marki Apart pod choinką

Sprzedaż domu – wymagane dokumenty

Światowy Dzień Serca

30 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca

Ciepła woda w wersji eko

klimatyzacja 02

Ciepło, cieplej… – włącz klimatyzację!

Mała łazienka – sprawdzone pomysły

Co na ścianę w kuchni?

praktyczna łazienka

Praktyczna łazienka

Wymiana tradycyjnego kotła na kocioł kondensacyjny – 4 rzeczy, o których warto wiedzieć

czas na zmianę

„Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni” – Tony Robbins

Co sprawdzić w systemie grzewczym przed zimą?

Wegańskie Boże Narodzenie

Jaki samochód dla kobiety ?

Jaki samochód dla kobiety – duży czy mały? Cz. 1

Projekt domu na zamówienie

Second hand – sposób na smart shopping

Jak wybrać kolor farby do salonu czy sypialni?

Dlaczego warto jeść śniadanie?

Dlaczego warto jeść śniadania?

Ślub - poradnik

Ślub – poradnik i check-lista

mój zdrowy dom

II edycja Forum Kobiet „Mój Zdrowy Dom” już za nami!

Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

Oddychanie już nie jest zdrowe! Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

odpuszczanie 2

Odpuszczanie – najtrudniejsza z życiowych lekcji

Mieć ciastko i zjeść ciastko – jak nie przytyć w Święta?

Olejek arganowy

Olejek arganowy i jego właściwości oraz zastosowanie

zabezpieczenie okien przed smogiem

Przeciwsmogowe zabezpieczenie okien

znaki zodiaku

Znaki Zodiaku – jaka jesteś?

ziemniaki

Ziemniaki – jeść czy nie jeść

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog.

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog

Lody mogą być zdrowe

Na cenzurowanym- FAST FASHION

ŚMIECI – I CO DALEJ?

Sposoby na nowoczesną łazienkę

Zakładam swoją firmę 1

Zakładam swoją firmę. Na co uważać? Co powinnam zrobić?

ekonawóz 01

Ekologiczny nawóz – jakie to proste !

spokój

Spokój jako najwyższy poziom szczęścia

4 sprawdzone sposoby na jesienną chandrę

Potrawy z grzybów – szybko i zdrowo

na ukąszenia

Zielona apteczka => Na ukąszenia

Smog jest coraz częściej przyczyną raka

Najczęściej powtarzane mity na temat uzdatniania wody

Jaka powinna być kobieta sukcesu?

Zdrowe grillowanie

Zdrowa dieta, od czego zacząć

morsowanie superbabka.pl

Morsowanie. Morsem być – zalety lodowatych kąpieli.

Jak pielęgnować świeżo wylany beton w upalne dni?

Szczęśliwą się bywa. Barbara Stuhr

Dlaczego skóra jest sucha?

Twoja skóra nie lubi twardej wody

Jak wybrać szkołę jazdy?

Jak wybrać szkołę jazdy

Jak naprawić złamaną klamkę?

kompostownik

Kompostownik – od czego zacząć ?

Przyjazny środowisku jak … mieszkaniec Skandynawii!

sprawdz swoja instalacje 01

Sprawdź swoją instalację grzewczą przed sezonem!

rozwód 3

Rozwód, czy może przebiec bezboleśnie?

białko w diecie

Białko w diecie wegetariańskiej

Ogrzewanie z pompą ciepła bez tajemnic, czyli wiedza przydatna dla laika

sezon na truskawki

Jak wykorzystać sezon na truskawki?

czyste powietrze

Szybciej, prościej, przez internet! Zmiany w programie Czyste Powietrze

Weronika Nowakowska kończy karierę sportową

podróż samolotem przepisy

Jak spakować się na tygodniowe wakacje do bagażu podręcznego

Jak chronić Ziemię

Jak chronić Ziemię? Oto najbardziej szalone pomysły

Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw?

5 ciekawych książek dla miłośniczek przyrody!

Kupno samochodu sprowadzonego z Niemiec

Kupno samochodu sprowadzonego z Niemiec – zwróćcie uwagę na tablice

Jak dbać o oczyszczacz powietrza

fotowoltaika Viessmann_MS_06358 - Vitovolt300_Vitocal200-S

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

farby bezpieczne dla zdrowia

Jakie farby do wnętrz są bezpieczne dla zdrowia?

Styl Boho we wnętrzach

Styl Boho we wnętrzach

Trend jesieni- OVERSIZE

walentynki jak i gdzie spedzic

Walentynki – jak i gdzie spędzić dzień zakochanych

smog

Smog i jego negatywny wpływ na zdrowie dzieci

Odpocznij

Odpocznij i ciesz się chwilą

Prezenty i ozdoby z kartonu czyli święta w duchu less waste

Jaki samochód dla kobiety – duży czy mały? Cz. 2

Wigilijne menu

Wigilijne menu

5 oznak twardej wody w kuchni

5 oznak twardej wody w kuchni

pielęgnacja róż

Wiosenna pielęgnacja róż

Dokąd na wakacje jesienią? Pięć propozycji dla odważnych dziewczyn

Sylwetka wakacyjna. Skuteczny plan treningowy

odpornosc2

Odporność podstawą naszego zdrowia

zdrowie z natury 07

Zdrowie z natury

twarda woda

Wpływ twardej wody na włosy

Jak skutecznie zadbać o ciało wiosną?

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

SLOW LIFE- ZACZNIJ ŻYĆ UWAŻNIE

Lepsza kranówka

VIESSMANN_Visual14_0126_Abdunkler

Bezpieczna Ekipa

Ściana z cegły we wnętrzu

7 powodów, dla których należy serwisować instalację grzewczą w domu

Formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Designerskie kotły kondensacyjne – innowacyjne ogrzewanie domu

profil zaufany

Jak założyć profil zaufany?

Sześć sposobów na twardą wodę w mieszkaniu

jak przygotować się do świąt?

Jak przygotować się do świąt i nie zwariować?

Jak kupować materiały budowlane na dom?

Jak kupować materiały budowlane na dom?

trendalarm

Trend alarm – kolor szary

Sesja świąteczna

Sesja świąteczna inna niż wszystkie

6 powodów, dla których warto ogrzewać dom pompą ciepła

Czy „light” to naprawdę „light”?

Zdalne sterowanie instalacją grzewczą

panel fotowoltaika

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

Superbabka rules

Superbabka rules