Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”
Centrum kobiecości Polecane

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Uśmiech to nieodłączny atrybut każdej #SuperBabki. Wierzymy, że towarzyszy Ci przez cały dzień, ale umieramy z ciekawości, co wywołuje u Ciebie pierwszy uśmiech po wstaniu z łóżka.

Promienie słońca wpadające przez okno, zapach świeżo zmielonej kawy, a może SMS od ukochanego?

Odpowiedz na pytanie konkursowe „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook: Super Babka i wygraj: zabieg profesjonalnej higienizacji w Scandinavian Clinic. Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym!

Zasady:

  • Przeczytaj regulamin konkursu
  • Odpowiedz na pytanie konkursowe „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” na profilu Facebook: Super Babka
  • Post konkursowy nie może być dłuższy niż 500 znaków

Będzie nam miło, jeśli polubisz profil Scandinavian Clinic na Facebooku. Czekają tu na Ciebie atrakcyjne promocje i ciekawostki ze świata stomatologii.

Nagrody:

  • I, II i III miejsce: bon na pakiet higienizacyjny w Scandinavian Clinic

Organizator konkursu:

Scandinavian Clinic – specjalistyczne centrum stomatologiczne w Krakowie oparte na najwyższych skandynawskich standardach, które oferuje pełną obsługę stomatologiczną (profilaktyka stomatologiczna, stomatologia estetyczna i specjalistyczna, leczenie zachowawcze). Przejrzystość działania, równość i uczciwość we współpracy, wysoki poziom zaufania i bezpieczeństwa to filary decydujące o istnieniu Scandinavian Clinic.

Więcej informacji na: www.scandinavian-clinic.pl

Regulamin akcji „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji (zwanym dalej: „Akcja”) jest Scandinavian Clinic ((zwanym dalej: „Organizatorem”).

2. Sponsorem Nagród jest Scandinavian Clinic, z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041.

3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

4. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook i Google, a zatem Facebook i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Akcją.

5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Akcji

1. Akcja trwa od dnia 23.10.18 r. r. do dnia 30.10.18 r.

2. Fundatorem nagród w Akcji jest Scandinavian Clinic.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

5. Aby wziąć udział w Akcji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem Akcji, dostępnym na portalu Facebook SuperBabka (https://www.superbabka.pl). Wzięcie udziału w Akcji oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.

§ 3. Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.

§ 4. Zadanie Akcji

1. Zadaniem Uczestników Akcji jest odpowiedź na pytanie: „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” Odpowiedź należy dodać w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook SuperBabka, przy czym nie może ona być dłuższa niż 500 znaków.

2. Akcja odbywa się na profilu Facebook SuperBabka: https://www.facebook.com/Super-Babka-104154073418072/

3. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/Super-Babka-104154073418072/ oraz https://www.facebook.com/scandinavianclinic ;

b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii.

w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.

4. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

6. Spośród zgłoszeń przesłanych do 30.10.2018 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

§ 5. Wyniki Akcji

1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia akcji na profilu Facebook SuperBabka, poprzez podanie imion Zwycięzców oraz publikację nagrodzonych komentarzy.

2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni również przez wiadomość prywatną na Facebooku.

3. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję.

4. Komisja będzie kierować się wyglądem nadesłanych zgłoszeń, mając na względzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i interesujące ujęcie tematu bądź element humorystyczny.

§ 6. Nagrody

  1. Nagrodami dla laureatów są:

I, II, III miejsce – bon podarunkowy na zabieg higienizacyjny w Scandinavian Clinic.

2. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję.

Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Zwycięzca może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

§ 7. Dane osobowe

1.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Akcji, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.

  1. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. imię;

b. nazwisko;

c. nazwa użytkownika na Facebooku;

d. adres e-mail;

e. adres korespondencyjny;

f. numer telefonu.

(dalej: Dane osobowe).

3.Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Akcji, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)

5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

7. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

8. Zgłaszając swój udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.

9. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka.

10. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Scandinavian Clinic z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Akcji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Może Cię również zainteresować

4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

Długi weekend czas strat! Poznaj 4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

Superbabka rules

Superbabka rules

panel fotowoltaika

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

Co jeść między treningami?

białko w diecie

Białko w diecie wegetariańskiej

Prezenty i ozdoby z kartonu czyli święta w duchu less waste

Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw?

Zdrowe zakupy – jak nie dać się zwariować

podróż samolotem przepisy

Jak spakować się na tygodniowe wakacje do bagażu podręcznego

Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Viessmann oraz Portal Superbabka.pl Partnerami 4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Dom jaśnie oświetlony

Ciepła woda w wersji eko

Dlaczego skóra jest sucha?

Twoja skóra nie lubi twardej wody

SLOW LIFE- ZACZNIJ ŻYĆ UWAŻNIE

4 sprawdzone sposoby na jesienną chandrę

sok w kartonie

5 mitów na temat soków w kartonie

Wegańskie Boże Narodzenie

Zdalne sterowanie instalacją grzewczą

Pielęgnacja zero waste – szczotkowanie ciała

Dieta bezglutenowa – moda, czy konieczność?

6 powodów, dla których warto ogrzewać dom pompą ciepła

Sześć sposobów na twardą wodę w mieszkaniu

Jak przechowywać żywność?

Jak przechowywać żywność?

Olejek arganowy

Olejek arganowy i jego właściwości oraz zastosowanie

Mała łazienka – sprawdzone pomysły

Podłoga od nowa – modne panele winylowe

Regeneracja skóry po lecie. Pytamy eksperta, jakie zabiegi warto wykonać jesienią!

Program Czyste Powietrze, czyli dofinansowanie na termomodernizację domu

Ogrzewanie z pompą ciepła bez tajemnic, czyli wiedza przydatna dla laika

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

EKOLOGICZNE PREZENTY POD CHOINKĘ

Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

Oddychanie już nie jest zdrowe! Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

sezon na truskawki

Jak wykorzystać sezon na truskawki?

Na cenzurowanym- FAST FASHION

Jak chronić Ziemię

Jak chronić Ziemię? Oto najbardziej szalone pomysły

świąteczna stylizacja

Poszukaj idealnej stylizacji świątecznej we własnej szafie

OZE – skuteczny sposób na walkę ze smogiem

Ściana z cegły we wnętrzu

fotowoltaika Viessmann_MS_06358 - Vitovolt300_Vitocal200-S

Fotowoltaika. Znów podwyżka cen za prąd? Niech Ciebie już nie boli od tego głowa!

o zdrowych domach

Natasza Kotarska z architektem Przemysławem Rogulą o zdrowych domach

fair trade 2

Bawełna fair trade – kupuj odpowiedzialnie

Weronika Nowakowska kończy karierę sportową

Najczęściej powtarzane mity na temat uzdatniania wody

Smog jest coraz częściej przyczyną raka

Wigilijne menu

Wigilijne menu

Mieć ciastko i zjeść ciastko – jak nie przytyć w Święta?

ekonawóz 01

Ekologiczny nawóz – jakie to proste !

Lody mogą być zdrowe

Styl Boho we wnętrzach

Styl Boho we wnętrzach

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody?

wianek Bożonarodzeniowy

Wianek Bożonarodzeniowy wykonany metodą wicia

klimatyzacja 02

Ciepło, cieplej… – włącz klimatyzację!

Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Program „EKOSYSTEM Twojego domu” zamów i otrzymaj PREZENT!

Co na ścianę w kuchni?

Jak pomóc dziecku w rozstaniu wakacyjnym?

Jak pomóc dziecku w rozstaniu z rodzicami podczas wakacji?

zdrowie z natury 07

Zdrowie z natury

Co sprawdzić w systemie grzewczym przed zimą?

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Second hand – sposób na smart shopping

pielęgnacja róż

Wiosenna pielęgnacja róż

Pierwsze Forum Kobiet świadomych

Pierwsze Forum Kobiet świadomych już za nami

twarda woda

Wpływ twardej wody na włosy

Szczęśliwą się bywa. Barbara Stuhr

ŚMIECI – I CO DALEJ?

czyste powietrze

Szybciej, prościej, przez internet! Zmiany w programie Czyste Powietrze

akcenty marki Apart

Modowe akcenty marki Apart pod choinką

dbałość o skórę włosy

Innowacja w dbałości o skórę, włosy i paznokcie prosto z Zachodu – Kwas Hialuronowy do picia.

Pomysł na pokój dziecka – drewniana skrzynka w roli głównej

Światowy Dzień Serca

30 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca

zabezpieczenie okien przed smogiem

Przeciwsmogowe zabezpieczenie okien

odpornosc2

Odporność podstawą naszego zdrowia

praktyczna łazienka

Praktyczna łazienka

Potrawy z grzybów – szybko i zdrowo

termy

Termy nie tylko dla ciała. Alternatywna i naturalna energia z głębi ziemi.

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Jaka powinna być kobieta sukcesu?

Forum Świadomych Kobiet

Forum Świadomych Kobiet

jak przygotować się do świąt?

Jak przygotować się do świąt i nie zwariować?

sprawdz swoja instalacje 01

Sprawdź swoją instalację grzewczą przed sezonem!

odpuszczanie 2

Odpuszczanie – najtrudniejsza z życiowych lekcji

forum kobiet

W kobietach siła! Portal Superbabka.pl partnerem Forum Kobiet

Ślub - poradnik

Ślub – poradnik i check-lista

wielkanocne ozdoby

Wielkanocne ozdoby

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu”

Poleć Program „EKOSYSTEM Twojego domu” swojej przyjaciółce i otrzymaj PREZENT!

Jak zaprojektować gościnny dom

Jak zaprojektować gościnny dom

Wymiana tradycyjnego kotła na kocioł kondensacyjny – 4 rzeczy, o których warto wiedzieć

smog

Smog i jego negatywny wpływ na zdrowie dzieci

Praktyczne meble ogrodowe

Zdrowe grillowanie

morsowanie superbabka.pl

Morsowanie. Morsem być – zalety lodowatych kąpieli.

farby bezpieczne dla zdrowia

Jakie farby do wnętrz są bezpieczne dla zdrowia?

5 oznak twardej wody w kuchni

5 oznak twardej wody w kuchni

Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest korzystniejsze niż grzejniki?

03 oszczedzanie wody

6 sposobów na oszczędzanie wody

Jak wybrać oczyszczacz powietrza do domu?

Ochrona know-how

Ochrona know-how kobiet biznesu

Odpocznij

Odpocznij i ciesz się chwilą

na ukąszenia

Zielona apteczka => Na ukąszenia

spokój

Spokój jako najwyższy poziom szczęścia

smog

Jak smog wpływa na włosy?

Forum kobiet – Wrocław 2018 r.

trendalarm

Trend alarm – kolor szary

Zakładam swoją firmę 1

Zakładam swoją firmę. Na co uważać? Co powinnam zrobić?

Piernikowy zawrót głowy

Piernikowy zawrót głowy

ziemniaki

Ziemniaki – jeść czy nie jeść

rozwód 3

Rozwód, czy może przebiec bezboleśnie?

Sesja świąteczna

Sesja świąteczna inna niż wszystkie

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog.

Aktywność fizyczna na powietrzu a smog

ekologiczne sprzatanie

Ekologiczne metody na sprzątanie

Jak skutecznie zadbać o ciało wiosną?

Wpływ smogu na zdrowie naszych dzieci

Zdrowa dieta, od czego zacząć

Sposoby na nowoczesną łazienkę

Jak urządzić domowe biuro

walentynki jak i gdzie spedzic

Walentynki – jak i gdzie spędzić dzień zakochanych

Trend jesieni- OVERSIZE

Przyjazny środowisku jak … mieszkaniec Skandynawii!

Kiedy możemy pić kranówkę

kompostownik

Kompostownik – od czego zacząć ?

Sylwetka malarki Tamary Łempickiej

Designerskie kotły kondensacyjne – innowacyjne ogrzewanie domu

VIESSMANN_Visual14_0126_Abdunkler

Bezpieczna Ekipa

Pomidor - bogate źródło witamin

Pomidor – bogate źródło witamin i składników odżywczych

mój zdrowy dom

II edycja Forum Kobiet „Mój Zdrowy Dom” już za nami!

superpies

Czy mieszka z Tobą SUPERPIES?

Dlaczego warto jeść śniadanie?

Dlaczego warto jeść śniadania?

5 ciekawych książek dla miłośniczek przyrody!

jak radzic sobie ze stresem

Zapanuj nad stresem

Jak wybrać kolor farby do salonu czy sypialni?

czas na zmianę

„Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni” – Tony Robbins

Sylwetka wakacyjna. Skuteczny plan treningowy

7 powodów, dla których należy serwisować instalację grzewczą w domu