Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”
Centrum kobiecości Polecane

Konkurs „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

Uśmiech to nieodłączny atrybut każdej #SuperBabki. Wierzymy, że towarzyszy Ci przez cały dzień, ale umieramy z ciekawości, co wywołuje u Ciebie pierwszy uśmiech po wstaniu z łóżka.

Promienie słońca wpadające przez okno, zapach świeżo zmielonej kawy, a może SMS od ukochanego?

Odpowiedz na pytanie konkursowe „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook: Super Babka i wygraj: zabieg profesjonalnej higienizacji w Scandinavian Clinic. Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym!

Zasady:

  • Przeczytaj regulamin konkursu
  • Odpowiedz na pytanie konkursowe „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” na profilu Facebook: Super Babka
  • Post konkursowy nie może być dłuższy niż 500 znaków

Będzie nam miło, jeśli polubisz profil Scandinavian Clinic na Facebooku. Czekają tu na Ciebie atrakcyjne promocje i ciekawostki ze świata stomatologii.

Nagrody:

  • I, II i III miejsce: bon na pakiet higienizacyjny w Scandinavian Clinic

Organizator konkursu:

Scandinavian Clinic – specjalistyczne centrum stomatologiczne w Krakowie oparte na najwyższych skandynawskich standardach, które oferuje pełną obsługę stomatologiczną (profilaktyka stomatologiczna, stomatologia estetyczna i specjalistyczna, leczenie zachowawcze). Przejrzystość działania, równość i uczciwość we współpracy, wysoki poziom zaufania i bezpieczeństwa to filary decydujące o istnieniu Scandinavian Clinic.

Więcej informacji na: www.scandinavian-clinic.pl

Regulamin akcji „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?”

§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem akcji (zwanym dalej: „Akcja”) jest Scandinavian Clinic ((zwanym dalej: „Organizatorem”).

2. Sponsorem Nagród jest Scandinavian Clinic, z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041.

3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

4. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook i Google, a zatem Facebook i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Akcją.

5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Akcji

1. Akcja trwa od dnia 23.10.18 r. r. do dnia 30.10.18 r.

2. Fundatorem nagród w Akcji jest Scandinavian Clinic.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

5. Aby wziąć udział w Akcji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem Akcji, dostępnym na portalu Facebook SuperBabka (https://www.superbabka.pl). Wzięcie udziału w Akcji oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.

§ 3. Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.

§ 4. Zadanie Akcji

1. Zadaniem Uczestników Akcji jest odpowiedź na pytanie: „Co wywołuje Twój uśmiech o poranku?” Odpowiedź należy dodać w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook SuperBabka, przy czym nie może ona być dłuższa niż 500 znaków.

2. Akcja odbywa się na profilu Facebook SuperBabka: https://www.facebook.com/Super-Babka-104154073418072/

3. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/Super-Babka-104154073418072/ oraz https://www.facebook.com/scandinavianclinic ;

b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.

4. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

6. Spośród zgłoszeń przesłanych do 30.10.2018 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

§ 5. Wyniki Akcji

1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia akcji na profilu Facebook SuperBabka, poprzez podanie imion Zwycięzców oraz publikację nagrodzonych komentarzy.

2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni również przez wiadomość prywatną na Facebooku.

3. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję.

4. Komisja będzie kierować się wyglądem nadesłanych zgłoszeń, mając na względzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i interesujące ujęcie tematu bądź element humorystyczny.

§ 6. Nagrody
  1. Nagrodami dla laureatów są:

I, II, III miejsce – bon podarunkowy na zabieg higienizacyjny w Scandinavian Clinic.

2. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Zwycięzca może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

§ 7. Dane osobowe

1.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Akcji, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.

  1. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. imię;

b. nazwisko;

c. nazwa użytkownika na Facebooku;

d. adres e-mail;

e. adres korespondencyjny;

f. numer telefonu.

(dalej: Dane osobowe).

3.Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Akcji, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)

5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

7. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

8. Zgłaszając swój udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.

9. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka.

10. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Scandinavian Clinic z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Akcji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Może Cię również zainteresować

Forum Świadomych Kobiet

Wpływ twardej wody na włosy

Pomysł na pokój dziecka – drewniana skrzynka w roli głównej

Ściana z cegły we wnętrzu

Sylwetka malarki Tamary Łempickiej

7 powodów, dla których należy serwisować instalację grzewczą w domu

Wiosenna pielęgnacja róż

Viessmann oraz Portal Superbabka.pl Partnerami 4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Wymiana tradycyjnego kotła na kocioł kondensacyjny – 4 rzeczy, o których warto wiedzieć

Piernikowy zawrót głowy

Smog jest coraz częściej przyczyną raka

Ciepła woda w wersji eko

Jak zaprojektować gościnny dom

Mała łazienka – sprawdzone pomysły

Sesja świąteczna inna niż wszystkie

Przeciwsmogowe zabezpieczenie okien

Szczęśliwą się bywa. Barbara Stuhr

Lody mogą być zdrowe

Białko w diecie wegetariańskiej

5 mitów na temat soków w kartonie

Pierwsze Forum Kobiet świadomych już za nami

Sześć sposobów na twardą wodę w mieszkaniu

5 oznak twardej wody w kuchni

Co na ścianę w kuchni?

Wigilijne menu

Modne i praktyczne meble ogrodowe

Modowe akcenty marki Apart pod choinką

Najczęściej powtarzane mity na temat uzdatniania wody

Styl Boho we wnętrzach

Jak przygotować się do świąt i nie zwariować?

Zdrowe grillowanie

Innowacja w dbałości o skórę, włosy i paznokcie prosto z Zachodu – Kwas Hialuronowy do picia.

5 ciekawych książek dla miłośniczek przyrody!

Dom jaśnie oświetlony

Jak smog wpływa na włosy?

30 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca

Oddychanie już nie jest zdrowe! Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza?

OZE – skuteczny sposób na walkę ze smogiem

Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest korzystniejsze niż grzejniki?

Poszukaj idealnej stylizacji świątecznej we własnej szafie

Praktyczna łazienka

Program „EKOSYSTEM Twojego domu” zamów i otrzymaj PREZENT!

Wielkanocne ozdoby

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Mieć ciastko i zjeść ciastko – jak nie przytyć w Święta?

Jak wykorzystać sezon na truskawki?

Program Czyste Powietrze, czyli dofinansowanie na termomodernizację domu

Sylwetka wakacyjna. Skuteczny plan treningowy

Dlaczego ciało nie znosi twardej wody

Forum kobiet – Wrocław 2018 r.

Ślub – poradnik i check-lista

Smog i jego negatywny wpływ na zdrowie dzieci

Twoja skóra nie lubi twardej wody

Pomidor – bogate źródło witamin i składników odżywczych

Olejek arganowy i jego właściwości oraz zastosowanie

Co jeść między treningami?

Ogrzewanie z pompą ciepła bez tajemnic, czyli wiedza przydatna dla laika

Długi weekend czas strat! Poznaj 4 sposoby na aktywne spędzenie majówki

Potrawy z grzybów – szybko i zdrowo

Jak pomóc dziecku w rozstaniu z rodzicami podczas wakacji?

Jaka powinna być kobieta sukcesu?

Jakie farby do wnętrz są bezpieczne dla zdrowia?

Trend jesieni- OVERSIZE

Wianek na stół Bożonarodzeniowy wykonany metodą wicia

Czy mieszka z Tobą SUPERPIES?

Dlaczego warto jeść śniadania?

W kobietach siła! Portal Superbabka.pl partnerem Forum Kobiet

Weronika Nowakowska kończy karierę sportową

Jak wybrać kolor farby do salonu czy sypialni?

SLOW LIFE- ZACZNIJ ŻYĆ UWAŻNIE

6 powodów, dla których warto ogrzewać dom pompą ciepła

Jak skutecznie zadbać o ciało wiosną?

Sposoby na nowoczesną łazienkę

Co sprawdzić w systemie grzewczym przed zimą?

Natasza Kotarska z architektem Przemysławem Rogulą o zdrowych domach

Podłoga od nowa – modne panele winylowe

Odpocznij i ciesz się chwilą

Superbabka rules

Jak urządzić domowe biuro